use left or right arrow keys to navigate the tab,
Page First page Last page More pages Next page Previous page
Press Enter or Space to expand or collapse and use down arrow to navigate to the tab content
Click to read more about this recipe
Includes

Sport een maand gratis bij Fitchannel

Meedoen

VOORWAARDEN BECEL Greetz Actievatie

18-06-2021


Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Becel ‘verstuur een gratis Greetz-kaart’, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door Upfield Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 3, hierna te noemen: ‘Upfield’. 

Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. 

 2. Indien je jonger bent dan 18 jaar bent, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
 3. Deelname aan de actie is gratis gedurende de actieperiode.

Gegevens

 1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens). 
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring.

Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deze actie loopt van 17 juni t/m 18 juli 2021.
 2. Hoe kan je meedoen?
 3. Je kan een enkele keer deelnemen.

 

Kortingscode 

 1. De code is 1x te gebruiken op een van de 8 Becel-kaarten en geeft maximaal € 4,45 korting (€ 3,49 voor de kaart en € 0,96 voor de postzegel).
 2. Inclusief postzegel á € 0,96.
 3. Als je een grotere kaart kiest óf een duurdere manier van verzenden is bijbetalen mogelijk.  
 4. Niet te gebruiken i.c.m. andere kortingscodes.
 5. Geldig t/m 18 juli 2021.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie vloeiende handelingen en/of schade.


Contact/Klachten

Als je vragen of klachten hebt over deze actievoorwaarden of deze actie, neem dan contact met ons op: 
Online: via het webformulier op becel.com/nl-nl

Na ontvangst van uw klacht neemt Upfield zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Diversen

 1. 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Op deze actie en elk ander gebruik van de website, zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. 
 5. Upfield behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Upfield hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 6. Upfield behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen zonder dat Upfield daarvoor verantwoordelijk zal zijn.